Sari la conținut
Home » Sustenabilitate

Sustenabilitate

  forneets sustenabilitate

  Descriere / Valorificarea rezultatelor:

  Ca măsura de asigurare a sustenabilității proiectului, activitățile preconizate in cadrul acestuia au fost astfel proiectate încât, prin natura și conținutul lor, asigura continuitatea efectelor produse asupra membrilor GT, atât ca angajați potențiali, cat și ca viitori antreprenori (conform sens schema de minimis aplicabila apelului de proiecte). In acest sens, Rezultatele proiectului, conform valorilor indicatorilor propuși, vor asigura sustenabilitatea proiectului, datorita gradului lor mare de valorificare, respectiv:

  • creșterea numărului de tineri NEET din regiunile SM și SE, care beneficiază de programe de formare in materie de competente digitale / informatice, fie ele de baza sau cu grad mai ridicat de aplicabilitate;

  • creșterea numărului de tineri NEET din regiunile SM și SE, care la încetarea calității de participant, dobândesc competente noi in materie de TIC, in concordanta cu nevoile pieței muncii și lipsa personalului calificat in acest sector, la toate nivelurile de calificare și / sau specializare / perfecționare;

  • creșterea gradului de utilizare a TIC in rândul tinerilor NEET din regiunile SM și SE;

  • abilitățile dobândite ca urmare a participării la cursul „Competente digitale / informatice”, au o rata mare de aplicabilitate in economie, putând aduce contribuții importante în vederea creșterii competitivității IMM-urilor, corelat cu creșterea șanselor de ocupare a membrilor GT;

  • dobândirea unui set de abilitați specifice înființării unei afaceri, inclusiv pe cont propriu, ca urmare a participării la activitățile de sprijin și finanțare înființare activități economice, demers care creste atât șansele de ocupare, cat și asigura o conștientizare la nivelul GT vizat asupra unor aspecte fundamentale in gestionarea și utilizarea propriilor resurse sau resurselor atrase, cu respectarea egalității de șanse și a dezvoltării durabile;

  • corelarea profilului personal cu oferta din piața muncii, prin intermediul masurilor de mediere a muncii, cu impact direct in identificarea oportunităților de ocupare.

  Toate aceste elemente au impact direct in viată personala, dar mai ales profesionala a participanților, totodată putând genera efect multiplicator la nivelul societății, atât din punct de vedere economic (creșterea ratei de ocupare, reducerea șomajului, reducerea sarcinii la bugetul de stat pentru finanțarea indemnizațiilor de somaj și a altor masuri de stimulare a ocupării etc.), cat și la nivel societal (membrii GT putând acționa ca vectori de diseminare a informațiilor obținute in cadrul cursurilor si, mai ales, a elementelor fundamentale aferente principiilor orizontale, ceea ce poate contribui la îmbunătățirea calității vieții proprii și a cercului relațional direct).

  Din punct de vedere instituțional, rezultatele proiectului vor fi valorificate după cum urmează:

  • Prin specificul activității, Solicitantul este o instruite de succes in domeniul educației și formarii profesionale, cu rezultate remarcabile in acest sens.

  Astfel, Solicitantul desfășoară in mod curent mare parte dintre activitățile propuse in cadrul proiectului, acestea urmând sa fie continuate și ulterior finalizării proiectului prin surse proprii sau atrase, potrivit documentelor atașate la prezenta cerere de finanțare (mai ales declarația aferenta anexei 4 la GSCS). Prin modul de desfășurare a activităților proiectului și prin rezultatele obținute, Solicitantul își va consolida modul de livrare a serviciilor proprii, astfel existând o capitalizare reala a rezultatelor proiectului, cu impact direct in activitatea proprie, dar și pentru viitori beneficiari ai acestor servicii, indiferent daca sunt strict tineri NEET sau daca fac parte și din alte categorii potențiale de beneficiari ai acestor activități.

  Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și, eventual, încheiate

  Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție – administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

  Transferabilitatea rezultatelor

  Suplimentar prevederilor din secțiunea „Descriere/valorificarea rezultatelor”, mai ales beneficiile economice și societale, rezultatele proiectului pot fi transferabile și către:

  — Structura extinsa a organizației Solicitantului, care are obiect de activitate similar in sfera educației și activităților cu caracter social, metodologiile, metodele, materialele elaborate putând astfel servi drept materiale de studiu si/sau buna practica pentru consolidarea modului de livrare către GT similare a activităților curente ale acestei structuri extinse;

  — Alte organizații partenere ale Solicitantului, cu care acesta realizează activități similare, generând astfel un efect multiplicator extins;

  — Publicul larg și alte organizații interesate: Solicitantului va folosi site-ul web propriu, cat și alte platforme de social media sau similare pe care le utilizează in mod curent, in vederea diseminării rezultatelor proiectului si, după caz, a lecțiilor învățate sau bunelor practici identificate / generate din implementarea proiectului, astfel crescând exponențial aria de acoperire din punct de vedere al diseminării și transferabilității;

  — Mediul de afaceri poate beneficia de o forță de muncă tânără, pregătită în domenii de interes pentru mediul economic actual, cu un procent mare de deficit înregistrat.

  Pentru asigurarea sustenabilității, Solicitantul se va concentra fie pe resursele proprii derivate din activitățile curente (care vor putea fi îmbunătățite, respectiv eficientizate, a se vedea punctul anterior), fie prin fonduri atrase din diverse surse, inclusiv alte proiecte similare sau cu componente similare.