Sari la conținut
Home » Grup țintă

Grup țintă

  forneets grup tinta

  Grupul țintă va cuprinde exclusiv tineri NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința într-una din regiunile de dezvoltare eligibile Sud-Est sau Sud Muntenia, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO.

  Persoanele din grupul țintă vor îndeplini în mod cumulativ următoarele condiții:

  ➢ Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani

  ➢ Să fie înregistrat și profilat de SPO

  ➢ Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect Sud Est și Sud Muntenia.

  Dovada apartenenței la grupul țintă se va realiza la intrarea în proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin declarație pe propria răspundere a persoanei din grupul țintă sau a persoanelor / instituțiilor abilitate si/sau prin atașarea de documente doveditoare.

  Din punct de vedere al ocupabilității, cu respectarea procedurilor legale în vigoare tinerii NEETs șomeri înregistrați la SPO vor face parte dintr-una din următoarele categorii:

  • Nivelul A – „ușor ocupabil”

  • Nivelul B – „mediu ocupabil”

  • Nivelul C – „greu ocupabil”

  • Nivelul D – „foarte greu ocupabil”.

  Corelat cu indicatorul 4S225, precum și în baza nevoilor stringente existente la nivel regional potrivit statisticilor județene, (prezentate în secțiunile Context și Justificare), grupul țintă al proiectului va fi format din minimum 371 de persoane din care:

  — Minimum 20 de persoane din categoria „ușor ocupabil” vor participa în cadrul subactivităților din cadrul activității A5.
  — Minimum 351 de persoane vor participa la programele de formare oferite în cadrul subactivității A4.1.
  — Minimum 112 persoane (minimum 30%) fi tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”
  — Minimum 75 (minimum 20%) persoane fi tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural;
  — Minimum 38 (minimum 10%) persoane fi tineri NEETs de etnie romă
  — Cu respectarea indicatorului CR04 din GS condiții specifice minimum 20% din ținta asumata a indicatorului CR01 vor fi șomeri de lungă durată.

  Regiunile de implementare au fost alese pe baza situațiilor statistice privind somajul și numărul tinerilor NEETs identificați și înregistrați (v. „Context”), date care reflecta faptul ca regiunile SM și SE prezinta valori mari pentru acești indicatori. De asemenea, acești indicatori prezinta diferențe majore intre județele componente ale celor doua regiuni, astfel fudamentandu-se abordarea globala a regiunilor vizate in încercarea de răspunde in mod cat mai echitabil nevoilor potențialilor membri ai GT.

  Raportat la nevoile GT, identificate atât in GSCS, cat și in alte documente programatice (fundamentarea ILMT, fundamentarea AP1 a POCU 2014-2020 etc.), acestea sunt reflectate și de nivelurile de participare la masurile de stimulare a ocupării puse in practica de către ANOFM și structurile teritoriale, cat și de gradul de ocupare și nivelul somajului. Pentru a răspunde acestor nevoi identificate și in secțiunile „Context” și „Justificare”, proiectul își propune o abordare integrata, pornind de la promovare și informare in vederea identificării și înregistrării tinerilor NEETs la SPO (SA2.1), selectarea și înregistrarea in GT al proiectului (SA3.1), furnizarea de programe de formare profesionala corelate cu tendințele pieței muncii (specializare in Competente digitale / informatice – SA4.1), continuând cu masuri de sprijin și finanțare pentru înființarea de afaceri si/sau activități independente (SA5.1 și SA5.2), toate sprijinite de activități de mediere a muncii (SA6.1). acestuia. În acord cu țintele finale și cu graficul de implementare a proiectului, toate activitățile precum și planificarea acestora în timp sunt corelate direct și sunt potrivite cu dimensiunea și nevoile grupului țintă vizat, proiectul prezentând pentru aceștia o valoare adăugată certă cel puțin din următoarele perspective:

  — La nivel local, impactul asupra tinerilor NEET’s și asupra domeniului în ansamblul său este unul ridicat, persoanele din grupul țintă având șansa să participe la programe de competențe informatice oferite de către cea mai prestigioasă rețea de învățământ privat românesc, competențe ce sunt indispensabile în contextul actual al societății în ansamblul greu încercată datorată măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 la nivel național impuse de către autorități. Cunoștințele informatice dobândite în cadrul unor programe desfășurate de o instituție cu anvergură educațională ridicată, pot crea premisele ca acești tineri șă dezvolte capacități profesionale nedescoperite până în prezent, inclusiv de ocupare și după caz activitățile profesionale din domeniul IT oferind și posibilități pentru telemuncă.

  — Beneficiile suplimentare pe care membrii grupului țintă pot beneficia constau atât în faptul că aceștia au șansa să participe în cadrul unor programe integrate de mentorat și consultanță pentru dezvoltarea unor activități independente cât și pentru că aceștia au șansa să primească o ofertă de ocupare din partea mediului de afaceri, prin promovarea activităților specifice de către Solicitant inclusiv prin puternica rețea de parteneriate instituționale existente.

  Înscrierea în cadrul GT, cat și materialele utilizate în implementarea proiectului vor ține cont de respectarea prevederilor legale în domeniul egalității de șanse/nediscriminare/egalitate între femei și bărbați. Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale reprezintă unul dintre obiectivele principale ale proiectului, prin oferirea unor programe integrate de formare dar și de mediere, aspect ce crează premisele unei valori adăugate certe a proiectului.

  Participanții din cadrul proiectului vor dobândi competențe digitale cheie, adaptate nivelului vizat, competențe stringent necesare nevoilor actuale ale vieții precum și corelate cu legislația națională și europeană privind Agenda Digitală. Din analiza celor anterior menționate se poate lesne constata corelarea dintre grupul țintă vizat ca natură, dimensiune și nevoi și activitățile proiectului respectiv realizările imediate / natură și ținte.