Sari la conținut
Home » Egalitate de Șanse

Egalitate de Șanse

  forneets egalitate de sanse

  Egalitate de gen

  Proiectul asigură respectarea principiului egalitate de șanse și tratament prin următoarele măsuri: condiții egale de lucru pentru toți membrii echipei, cu acces egal la resursele necesare implementării (informație, echipamente, consumabile, spații de lucru); informarea tuturor membrilor echipei de proiect cu privire la obligativitatea respectării principiului egalității de gen; selectarea GT cu respectarea acestui principiu, prin aplicarea de proceduri clare de recrutare și selecție în baza unei metodologii riguroase; asigurarea unui cadru propice astfel încât GT să poată beneficia de oportunități egale de învățare, dar și de intervenții personalizate adresate problemelor identificate; elaborarea unui material destinat GT in vederea explicării principiului egalității de șanse și de gen și creșterii conștientizării asupra acestuia; crearea condițiilor optime pentru participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la activitățile proiectului prin utilizarea comună a resurselor proprii și a celor achiziționate în proiect.

  Proiectul si-a propus sa respecte principiul egalității de gen, promovând tratamentul egal intre femei și bărbați, fără a se realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferința, indiferent de rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexual, vârsta, handicap, boala cronica, apartenenta la categorii defavorizate. Fiecare membru GT este liber sa își dezvolte propriile aptitudini și sa își exprime opțiunile, fără a fi influențate de particularitățile sexului căruia ii aparține.

  Nediscriminare

  Proiectul asigură respectarea principiului nediscriminării, conform OG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, respectiv se interzice orice excludere/restricție/preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.

  Membrii GT și echipa de proiect vor beneficia de tratament egal și acces nediscriminatoriu la resurse. Accesul la GT va fi disponibil tuturor tinerilor NEETs eligibili, fără nicio deosebire, excludere, restricție sau preferința, cu respectarea condițiilor din ghidul solicitantului, respectiv persoanele din grupul țintă vor îndeplini cumulativ condițiile următoare, conform GSCS: tânăr NEETs, cu vârsta între 16-29 ani, înregistrat și profilat de SPO, cu domiciliul sau reședința în regiunile SE sau SM.

  Transparenta, neîngrădirea și respectarea legii se vor aplica in politica de achiziții: procedurile de atribuire nu vor îngrădi participarea la licitații a niciunui ofertant.

  Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități

  In cazul in care in GT vor exista persoane cu dizabilități protecția și promovarea drepturilor acestora se va baza pe principiile specifice, printre care: prevenirea și combaterea discriminării; solidaritatea socială; adaptarea societății la persoana cu dizabilități; promovarea conceptului potrivit căruia persoana cu dizabilități încadrată în muncă reprezintă o valoare adăugată pentru societate și, mai ales, pentru comunitatea căreia aparține etc.

  Pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional, în cadrul proiectului se vor dispune următoarele măsuri specifice: promovarea și implementarea conceptului Acces pentru toți, pentru a împiedica crearea de noi bariere și apariția unor noi surse de discriminare; facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la noile tehnologii; asigurarea accesului la informațiile proiectului.

  Accesibilitatea acestora in cadrul proiectului e favorizata și de faptul ca echipamentele și tehnologia avansata care vor fi utilizate in cadrul proiectului pot fi utilizate cu ușurința chiar și de către persoane cu dizabilități. In cazul in care, pentru persoanele cu dizabilități, accesul in locațiile de desfășurare a activităților proiectului e îngreunat prin lipsa rampelor, cu sprijinul și implicarea autorităților locale (consilii locale), a altor ONG-uri care funcționează in zonele respective, se vor construi aceste rampe de acces. Totodată avem in vedere constituirea unor grupuri de suport care sa faciliteze accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, din GT, la activitățile proiectului. Se respecta in acest fel „Strategia europeana a dizabilității 2010-2020 – Reînnoirea angajamentului către o Europa fără bariere”.

  Schimbări demografice

  Si in educație, formare profesionala sau dezvoltare personala, ca in orice domeniu de activitate, apar schimbări demografice. Acestea sunt determinate de pensionarea personalului din învățământ ca și surse de educație, de asigurarea accesului la educație pentru toți, dar și de migrația beneficiarilor direcți ai educației, cat și de redundanța anumitor calificări / specializări / perfecționări încă predate fata de nevoile și cerințele pieței muncii.

  Prin abordarea orientata spre TIC, respectiv realizarea activităților și online, proiectul este de deplin adaptat tendinței globale de integrare masiva a TIC in procesele de formare personala, dar și la contextul actual generat de pandemia cu care ne confruntam.

  Dobândirea de competente informatice, într-o abordare adaptata pe categorie de vârsta și nivel de dezvoltare, corelata cu furnizarea echipamentelor IT necesare, permite tuturor membrilor GT sa participe pe deplin la demersurile de formare profesionala, sa își crească șansele de ocupare, sa genereze avantaje atat GT vizat, cat și societății in general.