Sari la conținut
Home » Dezvoltarea Durabilă

Dezvoltarea Durabilă

  forneets dezvoltarea durabila

  Poluatorul plătește

  Prin natura activităților sale, proiectul nu include procese de producție sau lucrări de construcții care să implice utilizarea de substanțe periculoase sau producerea de deșeuri cu impact negativ asupra mediului înconjurător (aer, apă, sol). Cu toate acestea, echipa de proiect pornește în implementarea lui de la faptul că protecția mediului este un obiectiv de interes public major, că mediul reprezintă ansamblul de condiții și elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice și anorganice, precum și ființele vii, sistemele naturale în interacțiune, inclusiv unele valori materiale și spirituale, calitatea vieții și condițiile care pot influența bunăstarea și sănătatea omului.

  Principiile și elementele care vor sta la baza protecției mediului în implementarea proiectului sunt: principiul precauției în luarea deciziei; principiul acțiunii preventive; principiul reținerii poluanților la sursă; principiul „poluatorul plătește”; principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; utilizarea durabilă a resurselor naturale; informarea și participarea echipei de proiect la luarea deciziilor. Prin achizițiile sale, proiectul asigură respectarea principiului „poluatorul plătește”, obiectivele de achiziții nefiind poluante. În plus, se va elabora un material specific, transmis către GT și in care vor fi incluse informații specifice dezvoltării durabile din perspectiva principiului „poluatorul plătește”, contribuind astfel la creșterea gradului de conștientizare privind protecția mediului.

  Protecția biodiversității

  În implementarea proiectului se pornește de la faptul ca biodiversitatea reprezintă variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale și complexelor ecologice. Implementarea proiectului nu produce efecte negative asupra mediului și biodiversității iar activitățile proiectul contribuie la promovarea principiului biodiversității astfel: participanților din grupul ținta li se vor prezenta diverse modalități, materiale prin care sa fie conștientizați despre nevoia dezvoltarii unor atitudini pozitive de păstrare a curățeniei, respect pentru mediul înconjurător și protejare a naturii; modalități de exemplificare a noțiunii de arie naturală protejată în contextul moștenirii naturale și culturale de însemnătate națională pentru generațiile prezente și viitoare; modalități de abordare a temelor privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului în cadrul activităților de dezvoltare și integrare comunitară. Se anticipează că implementarea acestor măsuri va contribui la creșterea responsabilității față de mediul înconjurător, atât în rândul membrilor GT și familiilor lor, cât și în rândul altor grupuri sociale (prieteni, cunoscuți etc.) cu care aceștia interacționează ulterior.

  Utilizarea eficientă a resurselor

  Prin activitățile sale, proiectul contribuie la eficientizarea consumului de resurse astfel: promovează utilizarea eficientă a resurselor prin informarea echipei de proiect cu privire la tematica dezvoltării durabile și la modalitățile concrete de economisire a resurselor pe parcursul implementării proiectului; limitează impactul negativ prin folosirea mijloacelor de comunicare electronică (de ex. email) și a arhivării electronice și prin crearea și utilizarea de resurse educaționale online, dezvoltarea de activități de colaborare online și sesiuni directe educaționale sau servicii de stimulare; pune resursele realizate la dispoziția tuturor celor interesați. Se anticipează că prin implementarea acestor măsuri, activitățile și rezultatele proiectului vor avea un impact pozitiv asupra utilizării resurselor.

  Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

  Proiectul respectă principiul privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, neproducând emisii de gaze cu efect de seră responsabile de încălzirea globală. Prin activitățile sale nepoluante și cultivarea responsabilității civice, proiectul contribuie indirect la reducerea emisiilor de carbon.

  Reziliența la dezastre

  Capitalul uman (educație, abilități fizice și deprinderi) are un rol deosebit în creșterea rezilienței individuale iar capitalul social (reciprocitate, încredere, sentiment de apartenență la un anumit grup) include comunicarea și ajutorul reciproc. Deoarece populațiile cele mai vulnerabile, mai sărace și mai marginalizate sunt și cele mai expuse unor riscuri ridicate, creșterea gradului de conștientizare și responsabilitate privind protecția resurselor naturale este esențială pentru supraviețuire și implicit pentru a face față dezastrelor.

  Va fi elaborat un material destinat GT in care vor fi abordate și aspecte care privesc modalitățile adecvate de răspuns în fața dezastrelor naturale, pornind de la ideea că primul pas pentru dezvoltarea unei comunități puternice în fața dezastrelor presupune o schimbare de atitudine, de la individual spre colectiv. Astfel, proiectul contribuie la promovarea principiului rezilienței la dezastre, prin contribuții in dezvoltarea în timp a unor comportamente de răspuns și întrajutorare care pot salva vieți, bunuri și dezvolta comunități unite, gata să facă față la orice încercări.