Sari la conținut
Home » Metodologie de implementare

Metodologie de implementare

  forneets metodologie de implementare_2

  Cuprinde metodele prevăzute în procedurile elaborate pentru descrierea modului de derulare activități proiect și de organizare resurse alocate, pentru obținerea rezultatelor așteptate, îndeplinirea indicatorilor și realizarea obiectivelor.

  Derularea activităților se efectuează pe baza de plan detaliat, care cuprinde succesiunea subactivităților /activități și corelarea rezultatelor cu nivelul realizării indicatorilor și obiectivelor.

  A1.1. Management de proiect: planificare activități pentru coordonare/organizare tehnico-financiara; monitorizare implementare și asigurare nivel adecvat de control. Resursele financiare, materiale, umane și informaționale disponibile (asigurate de parteneri/achiziționate) se organizează în funcție de specific și perioade de implementare activități, cu încadrare în buget, pentru realizare rezultate, indicatori și obiective. Pregătire/asigurare condiții pentru implementare: atribuire funcții / roluri de specialist/expert echipa proiect unor specialiști cu expertiza în domeniu; constituire grupuri de lucru pe baza specific / particularități activități, pentru valorificarea experienței fiecărui expert; elaborare proceduri de lucru în funcție de specificul / particularitățile și resursele aferente derulării activităților; asigurare resurse pentru implementare.

  Planificare activități: elaborare plan detaliat general și planuri anuale / trimestriale / lunare / lunare individuale de implementare a activităților. Management tehnic: elaborare documentație de implementare, în format clasic / electronic. Management financiar-contabil / achiziții (după caz): efectuare analize / estimări / eșalonări de fluxuri financiare, realizare achiziții, întocmire înregistrări contabile și elaborare rapoarte financiar-contabile pentru implementare, în funcție de specific/caracteristici și resurse aferente activităților.

  Monitorizare și evaluare proiect: înregistrare date generate de desfășurare activități în rapoarte specifice lunare/trimestriale/anuale/ad-hoc, urmata de cuantificare/interpretare, pentru a stabili/asigura un control adecvat privind nivelul de implementare. Măsurile de informare și comunicare a proiectului (cel puțin cele minime prevăzute in „Orientări”), inclusiv a materialelor conținând implementarea principiilor orizontale ale proiectului se vor intersecta cu toate activitățile proiectului, fiind prezente în elaborarea documentelor realizate de către echipa de proiect, fiind postate după caz pe site-ul proiectului, pe rețelele de socializare și/sau site-urile publice.

  A2.1. Realizare campanie de informare și promovare în rândul tinerilor. De la începutul proiectului, înainte de selectarea propriu-zisă a GT identificat, în intervalul primelor 23 de luni de proiect. Se va realiza la nivelul județelor de implementare ale proiectului și va viza organizarea și derularea unei campanii de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nici o formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării. Scop: informare și promovarea beneficiilor proiectului în rândul persoanelor din categoria vizată, furnizarea unor informații relevante și suficiente pentru experții

  A3.1. Livrare: preponderent clasic. Livrabile: mesaje și/sau documente suport și/sau materiale grafice și/sau conținut și/sau liste persoane identificate conținut și/sau rapoarte de lucru. A3.1. Selecție, constituire, monitorizare grup țintă pe toată perioada de implementare a proiectului. Selecția GT se va realiza ținând cont de principiile orizontale ale proiectului și în special de principiul egalității de șanse și al nediscriminării, fără restricții sau excluderi.

  Pentru a fi eligibile, pers din GT format din vor îndeplini în mod cumulativ următoarele condiții: să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, să fie înregistrat și profilat de SPO, să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect Sud Est și Sud Muntenia. Scop: realizarea indicatorilor asumați ai proiectului, respectiv minimum 371 tineri NEET’s selectați în grupul țintă. Livrabile: Formularele de înscriere în grupul țintă și după caz documente suport aferente sau rapoarte de lucru.

  A4.1 Programe de formare profesională a adulților, pe toată perioada de desfășurarea a proiectului pentru min. 351 tineri NEET’s de la nivel regional respective local în vederea participării la programe de formare profesională privind „Competențe digitale / informatice” (curs de specializare, autorizat ANC). Programul va avea o durată de 100h, pentru competente informatice de baza, dar inclusiv și componenta de aplicații practice, având obiectiv central dezvoltarea de competențe specifice privind utilizarea competențelor digitale inclusiv pentru utilizarea platformelor Social Media precum și deprinderea de bune practici în domeniul marketingului digital. Vor fi organizate aproximativ 36 grupe de curs pentru programe de specializare acreditate ANC. Vor fi emise certificate de absolvire ANC ulterior absolvirii unui examen desfășurat cu o comisie desemnată de către autoritățile competente. Scop: formarea de competențe necesare pieței muncii.

  Livrabilele: liste de prezență față în față sau după caz online, materiale educaționale elaborate sau după caz rapoarte de lucru, poze sau capturi de ecran cu desfășurarea evenimentelor, rapoarte privind locațiile unde s-au desfășurat evenimentele sau datele când s-au desfășurat evenimentele online, rapoarte privind resursele materiale diseminate inclusiv online si/sau resursele umane utilizate, rapoarte privind progresul procesului de evaluare al persoanelor din grupul țintă, rapoarte privind progresul obținerii avizelor de curs sau progresul distribuirii certificatelor, rapoarte privind feed-back ul participanților, alte rapoarte ale SA A4.1, după caz.

  A5.1. Sprijin antreprenorial, la începutul proiectului pentru min. 20 tineri NEET’s din categoria cu nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”. Este propusă a se desfășura sub forma unor servicii personalizate de sprijin, organizate într-un program integrat de consiliere / consultanță / mentorat respectiv sprijin pentru elaborarea planului de afaceri și suport pentru înființarea unor activități independente. Planurile de afaceri elaborate în cadrul subactivității vor fi supuse aprobării unei comisii de selecție, pe baza unor criterii stabilite de către solicitant, în cadrul unui proces transparent și nediscriminatoriu. Planurile de afaceri vor fi supuse procesului de selecție și unui juriu de selecție a ideilor de afaceri ce va include obligatoriu un număr impar de membri. Scop: pregătirea celor mai bune planuri de afaceri în vederea înființării unor activități independente. Livrabile: liste de prezență față în față sau după caz online, materiale elaborate sau după caz rapoarte de lucru.

  A5.2. Subvenții pentru înființarea de noi afaceri; se va implementa pentru o perioadă de 18 luni și constă în acordarea de subvenții (micro-granturi) ce intră sub incidența ajutorului de minimis. Vor fi utilizate pentru înființarea de noi afaceri, condiționat de înființarea firmei, (costurile aferente înființării urmând a fi acoperite prin proiect). Activitățile independendente înființate vor funcționa minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și vor asigura o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni. Valoarea subvenției 41.000 lei. Număr min de subvenții 9.

  Scop: înființarea a min. 9 activități independente. Livrabile: liste de prezență față în față sau după caz online, materiale de sprijin elaborate rapoarte de lucru.

  A6.1. Servicii pentru tinerii NEET’s inclusiv pentru cei de nivel A ”ușor ocupabil” se vor furniza servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv: medierea muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pe toată perioada proiectului. Se vor crea premisele de punere în legătură a angajatorilor cu beneficiari / subiecți / persoane aflate în căutatea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

  Scop: creșterea ocupării tinerilor NEET’s, în acest sens se vor contracta servicii specializate din partea unui furnizor acreditat potrivit legislației în vigoare.

  A7.1. este introdusă „Pentru decontarea cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară, solicitantul va introduce în această secțiune activitatea transversală aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară”, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC și FEPAM și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

  În cadrul aceluiași document este specificat faptul că solicitantul „nu trebuie să fundamenteze cheltuielile indirecte în bugetul proiectului”, iar „pe parcursul implementării proiectului nu se vor solicita documente suport pentru justificarea cheltuielilor indirecte efectuate în cadrul proiectului, ci doar cu privire la costurile directe eligibile cu personalul.”

  Articolul 68, alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 prevede că pentru implementarea unei operațiuni ce generează costuri indirecte, acestea pot fi calculate ca sumă forfetară în unul din următoarele moduri: „o rată forfetară de maxim 15% din costurile cu personalul eligibile directe, fără̆ ca statul membru să fie obligat să facă un calcul în vederea determinării ratei aplicabile.”